Algemene Voorwaarden

Sent Advocatuur wordt in ondergaande algemeen voorwaarden aan geduid als “Sent Advocatuur” of opdrachtnemer en zal de opdrachtgever worden aangeduid met “cliënt of cliënten”.

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van iedere derde, die al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn, alsmede alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld.
 2. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:707 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënt. Zij zijn in beginsel in de Nederlandse taal gesteld. En kunnen op verzoek in de Engelse taal worden Ingeval van geschil over de inhoud of strekking van deze voorwaarden zal de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan in het Nederlandse rechtsgebied bindend zijn.
 4. De meest recente versie van deze algemene voorwaarden is te downloaden en op te vragen via de website sent.amsterdam en wordt op verzoek kosteloos gemaild of per post toegezonden.
 5. Sent Advocatuur verplicht zich de uiterste inspanning te doen met als doel het door cliënt gewenste resultaat te verkrijgen, doch enige garantie op dat resultaat wordt niet gegeven.

Financiën

 1. Bij aanvang van de opdracht worden de financiële consequenties daarvan besproken, voor zover dat op dat moment kan worden overzien. Er wordt in ieder geval een honorarium voor de advocaat, en wanneer van toepassing haar medewerker(s), overeengekomen, tenzij op basis van een toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand via de Raad voor de Rechtsbijstand) wordt opgetreden.
 2. Sent Advocatuur rekent geen kantoorkosten. Wel worden kosten gemaakt door en voor derden zoals: reis- & verblijfkosten, deurwaarderkosten, griffierecht, kosten voor uittreksels, Deze behoren niet tot het honorarium van de advocaat en moeten altijd apart worden voldaan aan de Sent Advocatuur. Dit geldt ook voor andere kosten zoals het gebruik van koerierdiensten, aangetekende verzending, kopieerkosten bij meer dan 50 afdrukken etc.
 3. Declaraties dienen tijdig, dat wil zeggen zo spoedig mogelijk, maar binnen 14 dagen, te worden voldaan. Sent Advocaat werkt alleen op voorschotbasis, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Wanneer de cliënt de declaratie niet (tijdig) of niet geheel voldoet heeft Sent Advocatuur het recht haar werkzaamheden op te schorten. Bovendien ontstaat dan ook een recht op vergoeding van de wettelijke rente. Daarnaast komen alle kosten van incassering van de declaratie met een minimum van EUR 40,00 voor rekening van cliënt. In geval van niet (tijdige) of onvolledige betaling heeft opdrachtnemer het recht het dossier van cliënt onder bepaalde omstandigheden onder zich te houden totdat de openstaande declaratie is voldaan of cliënt op afdoende wijze zekerheid heeft gesteld middels een depotstorting bij de deken van Orde van Advocaten.
 4. Sent Advocatuur spreekt per zaak een te hanteren uurtarief af en behoudt zich het recht voor het gehanteerde uurtarief en de door haar in rekening gebrachte vergoedingen te wijzigen na overleg en instemming van de cliënt. Sent Advocatuur heeft het recht om telkens een voorschot op het honorarium en de te maken kosten te vragen aan de cliënt.
 5. Betalingen dienen in beginsel giraal plaats te vinden door overmaking op het bankrekeningnummer zoals vermeld op de factuur onder vermelding van het factuurnummer.
 6. Er wordt gedeclareerd in eenheden van 6 minuten, inhoudende dat werkzaamheden die korter duren dan 6 minuten op 6 minuten worden afgerond. Afrekening van gemaakte uren en vertaald voorschotfacturen zijn voorzien van een specificatie van de verrichte werkzaamheden en gemaakte overige betalingen (verschotten).
 7. Er wordt in regelmaat, bij voorkeur maandelijks gedeclareerd. Deze maandelijkse declaratie kan achterwege blijven indien het te declareren bedrag lager zou zijn dan EUR 250,00.
 8. Reiskosten worden doorbelast tegen EUR 0,26 per kilometer, parkeerkosten worden separaat doorbelast tegen kostprijs, kosten van openbaar vervoer worden gedeclareerd tegen het tarief van eerste klas. Reistijd wordt doorbelast tegen 50 % van het overeengekomen honorarium, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 9. Gelden van derden ten behoeve van cliënten of van cliënten ten behoeve van derden worden beheerd door de Stichting Beheer Derdengelden Sent Advocatuur. Deze stichting houdt een bankrekening bij de ABNAMRO-bank NLXX ABNAXXXXXXXX **

Relatie cliënt-kantoor

 1. Door het verstrekken van de opdracht gaat cliënt ermee akkoord dat zijn/ haar persoonsgegevens worden opgenomen in geautomatiseerde systemen van het kantoor, die daarmee tevens vallen onder het wettelijke beroepsgeheim van de advocaat. De richtlijnen over de verwerking van persoonsgegevens staan uitgebreid beschreven in het Privacy Statement.
 2. Door het verstrekken van de opdracht gaat cliënt ermee akkoord dat correspondentie van de advocaat en het kantoor alleen per e-mail wordt verstuurd, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. Op deze wijze zijn mededelingen gedaan per e-mail van en aan het adres van cliënt, schriftelijke mededelingen. Is nadrukkelijk anders overeengekomen omdat cliënt bijvoorbeeld niet over e-mail beschikt, dan gelden ook mededelingen via WhatsApp of SMS als schriftelijke mededeling.
 3. Cliënt dient alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de opdracht, alsmede alle door Sent Advocatuur verlangde informatie, direct bij het bekend worden daarvan door te geven. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle verstrekte informatie.
 4. Dossiers worden door opdrachtnemer gedurende maximaal vijf jaar na afronding van de opdracht bewaard. Daarna kan opdrachtnemer zonder nadere aankondiging tot vernietiging ervan overgaan. Kopieën van dossiers kunnen te allen tijde worden opgevraagd. Deze worden tegen betaling van minimaal EUR 50,00 per dossier verstrekt. De hoogte van de vergoeding zal vooraf worden medegedeeld. Sent Advocatuur verstrekt pas een kopie nadat de vergoeding is betaald.
 5. Sent Advocatuur is bevoegd geen gevolg te geven aan een aanwijzing over de uitvoering van de opdracht, wanneer de aanwijzing naar het inzicht van de advocaat niet te verenigen is met de onafhankelijkheid van Sent Advocatuur.
 6. Elke advocaat heeft op grond van zijn verschoningsrecht het recht om verschafte gegevens en informatie geheim te houden. Dat is een advocaat op grond van zijn geheimhoudingsplicht ook. Deze verplichting geldt niet wanneer er een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking. Sent Advocatuur en de daar werkzame personen mogen zich eveneens beroepen op hun geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht ongeacht het standpunt daarover van de cliënt.
 7. Sent Advocatuur is bevoegd een overeenkomst te beëindigen, wanneer de overeenkomst naar inzicht van de advocaat niet te verenigen is met de Gedragsregels voor Advocaten of overige verordeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten, of wanneer de cliënt uitdrukkelijk verzochte informatie niet verschaft, zijn betalingsverplichtingen of andere verplichtingen niet nakomt, of anderszins het Sent Advocatuur belemmert in de uitvoering van de opdracht.
 8. De opdrachtnemer kan zich, zowel in als buiten rechte, laten vervangen door een andere advocaat van een ander kantoor. Cliënt geeft daarvoor op voorhand toestemming. Vanzelfsprekend wordt van deze gelegenheid terughoudend gebruik gemaakt, doch vakanties, ziekte en dubbele planningen vanuit gerechtelijke instanties of overmacht kunnen reden zijn voor de advocaat om zich te laten Natuurlijk wordt hierover, wanneer mogelijk, vooraf overleg gevoerd. Voor de vervanger zal in een dergelijk geval geen hoger tarief in rekening worden gebracht dan het tarief van opdrachtnemer zelf, tenzij nadrukkelijk anders overeen is gekomen.

Klachtenregeling

 1. Het Sent Advocatuur kent een klachtenregeling. Deze klachtenregeling is hier te vinden.
 2. Wanneer de behandeling van de klacht door de klachtenfunctionaris niet tot een bevredigende oplossing leidt, heeft de cliënt het recht zijn eventuele klachten voor te leggen aan de Amsterdamse Orde van Advocaten.

Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de advocaten en werknemers of zelfstandigen werkzaam bij Sent Advocatuur, is beperkt tot die gevallen waarin verzekeraar uitkeert en bovendien gelimiteerd tot het bedrag dat de verzekeraar uitkeert, te verhogen met het eigen risico.
 2. Cliënt vrijwaart Sent Advocatuur voor aanspraken van derden. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten. Een tekortschieten van een persoon die niet aan Sent Advocatuur is verbonden, maar die bij de uitvoering van de opdracht is betrokken, kan alleen aan Sent Advocatuur worden toegerekend, wanneer de cliënt aantoont dat de keuze van Sent Advocatuur niet zorgvuldig is geweest.
 3. Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Cliënt stemt ermee in dat Sent Advocatuur aansprakelijkheid beperkende bedingen van derden namens cliënt aanvaardt.
 4. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens Sent Advocatuur in verband met de verrichte werkzaamheden vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.
 5. Cliënt vrijwaart Sent Advocatuur voor aanspraken van derden.
 6. De in deze algemene voorwaarden vervatte aansprakelijkheidsbeperking en uitsluitingen, vervaltermijn en vrijwaringen gelden tevens voor alle buitencontractuele aanspraken van de opdrachtgever jegens Sent Advocatuur, voor zover deze verband houdt met de uitvoering van een opdracht door Sent Advocatuur.

Website

 1. De website Sent Advocatuur is alleen bedoeld voor algemene informatie bedoeld en kan niet als juridisch advies worden opgevat. Sent Advocatuur is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de op deze website vermelde gegevens.
 2. Deze website bevat informatie, gegevens, software, foto’s, grafische voorstellingen en andere materialen die door het auteursrecht zijn beschermd. Gebruik van deze informatie zonder uitdrukkelijke toestemming van Sent Advocatuur is niet toegestaan.
 3. De website kan links naar andere websites bevatten. Sent Advocatuur heeft geen zeggenschap over deze gelinkte websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte websites of links op gelinkte websites evenmin als naar social media.
 4. Via de website kan een cliënt een tevredenheidsonderzoek invullen, al dan niet anoniem. Deze wordt naar Sent Advocatuur gestuurd.

Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Sent Advocatuur en cliënt is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil dat tussen Sent Advocatuur en een cliënt ontstaat, kennis te nemen. Alle geschillen zullen bovendien bij uitsluiting van een ander forum worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam.
 2. Een van de voorwaarden afwijkend beding is alleen geldig voor zover dat onmiskenbaar en schriftelijk door Sent Advocatuur is aanvaard.

** Op 1 juli 2020, was het ten gevolge van de crisis rondom het corona virus/COVID-19 nog niet mogelijk een bankrekening t.b.v. de Stichting Derdengelden te openen. Zolang u dit bericht hier kunt lezen is dat nog het geval.